Sfântul Mucenic Nichifor este uul dintre cei mai mari sfinți menționați în calendarul creștin ortidix. El este cel care a iertat și a murit iubind fiind un exemplu al smereniei, al dragostei și al prieteniei. Viața lui este un model pentru fiecare creștin prin care ne arară că iertarea aproapelui atrage după sine în viața noastră binecuvântarea Dumnezeiască și puterea de a-l mărturisi pe Hristos.

Rugăciune către Sfântul Mucenic Nichifor

Cel numit cu numele de Nichifor, cu faptele s-a vădit a fi purtător de biruinţă; că risipind negura înşelăciunii, a stricat-o cu lumina harului, strigând: nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Încredinţat fiind că Stăpânul a fost ucis pentru tine, de bunăvoia ta ai alergat la moarte, dorind după omorârea Lui cea de bunăvoie, ca un mucenic purtător de biruinţă, întărit de Dumnezeiasca Putere.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe pământ luptător şi în cer încununat s-a arătat cu adevărat slujitorul lui Hristos, Sfântul Mucenic Nichifor, împreună cu Cetele cele fără de trup, strigând: nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.

PUBLICITATE

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminându-se cu credinţă din insuflatele de Dumnezeu dogme, toţi mărturisim o Dumnezeire Nezidită, pe Tatăl, Mintea Cea Mare, pe Fiul, Cel Ce a ieşit din Ea şi pe Sfântul Duh, Cel Purces dintr-Însa.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

PUBLICITATE

Luând în pântece, Fecioară, fără de ispită bărbătească, ne-ai născut nouă pe Cel Născut din Tatăl mai înainte de veci, pe Dumnezeu împreună şi Om, în amândouă Firile Desăvârşit, iar nu împărţit.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit dintru început cerurile cu înţelepciune şi ai întemeiat pământul pe ape, întăreşte-mă pe piatra Poruncilor Tale, Hristoase, că nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.

PUBLICITATE

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea, Doamne, Tu şi Puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea. Cel Ce nu ai lăsat Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta cu Proorocul Avacum strig către Tine: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţă Dumnezeiască ai dobândit, Fericite Mucenice Nichifor; de Strălucire Dumnezeiască te-ai învrednicit, fericite; iar acum trimiţi strălucire din Dumnezeiasca Lumină, ca nişte raze, celor ce săvârşesc pomenirea ta, înţelepţite de Dumnezeu, care cu credinţă strigă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Laolaltă fiind cu mucenicii lui Hristos străluceşti; că ai stricat rătăcirea credinţei în idoli, tăindu-ţi-se capulcu sabia şi cu curgerea sângelui tău toată înşelăciunea idolilor ai stricat, strigând către Stăpânul: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sapriciu nepăzind Legile Tale, Mântuitorule, s-a dezbrăcat de Dumnezeiescul Tău har; şi fugind de vrăjmaşi, s-a lipsit, ticălosul, de mărirea mucenicilor Tăi. Pentru aceasta mirându-ne de purtarea Ta de grijă cea dreaptă, strigăm: Slavă Puterii Tale, Doamne!

PUBLICITATE

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lumină fără de început este Tatăl şi Pricinuitor al tuturor; Lumină este Cuvântul; Lumină şi Duhul Sfânt, Strălucind în chip de negrăit de la Tatăl, ca dintr-un Izvor mai înainte de toţi vecii; O Dumnezeire în Trei Sori, întru O Fiinţă, întru O Putere şi întru O Slavă se cunoaşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

PUBLICITATE

Deplin întru tine înnoieşte pe om, unindu-Se tot cu toată omenirea, Preacurată, Cel Ce n-a părăsit Sânurile Cele Părinteşti şi a primit să locuiască în pântecele tău, Care din bogăţia milostivirii a sărăcit de bună voie şi a îmbogăţit lumea cu Dumnezeirea.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

PUBLICITATE

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti Lumină Neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul? Ci, te rog întoarce-mă la Lumina Poruncilor Tale şi îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerea sângelui tău ai adăpat grădina Bisericii, care se împarte în patru începuturi de fapte bune Dumnezeieşti, fericite; din care scoatem haruri Dumnezeieşti sufletelor noastre, Fericite Nichifor.

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Semănătorul răutăţii a pus stăpânire pe ticălosul pizmăreţ; iar Pricinuitorul bunătăţii şi al păcii a tras la Sine, în locul aceluia, pe Sfântul Nichifor cel Dumnezeiesc şi împodobit cu chip luminos, mucenicul cel înţelepţit de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Se jertfeşte înţelepţitul de Dumnezeu, urmând Patimii Tale celei de voie, Mântuitorule; că picurând asupra lui picăturile de Sânge cele din coasta Ta, aduce Ţie în schimb vărsarea sângelui său, trecând la Tine prin sabie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ştiind că Ortodoxia este temeiul mântuirii, propovăduim împreună cu Tatăl Cel fără de început şi pe Cuvântul şi pe Duhul Sfânt: O Dumnezeire în Trei Feţe, O Începătură, O Fiinţă, O Voinţă şi o lucrare.

PUBLICITATE

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Duhovniceşte a pătruns Tainele tale ceata Proorocilor; că Stăpânul te-a arătat pe tine Poarta cerului pe pământ şi din tine, Fecioară, Întrupându-Se, ca un Soare al dreptăţii a Strălucit celor dintru întuneric.

Cântarea a 6-a. Irmos: Adâncul păcatelor…

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tămăduieşte zdrobirea sufletului meu, de Dumnezeu înţelepţite Mucenice Nichifor şi alungă negura patimilor, risipind-o cu Luminile Dumnezeieştii Străluciri, ce sunt întru tine, rugând pe Izbăvitorul Hristos, fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Străbătând cu îndemnare întreitele valuri ale viforului idolesc, cu vetreala Crucii şi cu vânturile Duhului, nebiruite Mucenice Nichifor, ai ajuns la Limanul cel Lin al lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nevoitu-te-ai muceniceşte şi te-ai făcut cu adevărat purtător de biruinţă, stricând cu bărbăţie măiestriile balaurului; şi făcându-te părtaş al Patimilor Stăpânului, fericite, acum după vrednicie te-ai mărit împreună cu Dânsul.

PUBLICITATE

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Se cutremură, înspăimântându-se, Cetele îngerilor, văzând Prunc Născut cu Trupul din pântecele tău, pe Cel Ce este împreună cu Tatăl şi cu Duhul, mai înainte de veci, Născătoare de Dumnezeu Preacinstită.

Irmosul:

PUBLICITATE

Adâncul păcatelor şi viforul greşelilor mă tulbură şi întru adâncul deznădăjduirii celei silnice mă surpă pe mine; ci, întinde-mi şi mie mâna Ta cea tare, ca şi Apostolului Petru şi din pierzare mă mântuieşte.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

PUBLICITATE

De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat în Babilon, oarecând. Pentru aceasta tinerii în cuptor cu picioare vesele, ca într-o grădină săltând, au strigat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Moartea s-a făcut ţie, Fericite Nichifor, ca o trecătoare, trecându-te fericite, din cele de aici către cer şi spre cele cereşti, ca împreună cu îngerii să cânţi: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te în pătimirile neputinţei, ai surpat la pământ ochiul cel trufaş şi sprânceana cea îngâmfată a stăpânitorului lumii, înţelepţitule de Dumnezeu, strigând Ziditorului tău: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Alergând Sfântul Mucenice Nichifor pe calea mărturisirii Tale, Doamne, a străbătut-o până la capăt, lărgită fiindu-i inima cu lucrarea Dumnezeiescului Duh; şi acum cu bucurie strigă Ţie, Stăpânului: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ţie, Tatălui, pe Care Te ştim Mintea Cea mai dintâi şi fără de început, Care ai născut fără de patimă şi mai înainte de timp pe Cuvântul Cel împreună fără de început şi ai purces pe Preasfântul Duh, strigăm: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

PUBLICITATE

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Amândouă din fire eşti: şi Fecioară şi Maică, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, care în chip de negrăit ai zămislit în pântece pe Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat din tine; care a fost Cunoscut în două firi, petrecând pe pământ ca Dumnezeu şi Om.

Cântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori tiranul…

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind însemnat cu harul Mântuitorului, de tine însuţi fiind chemat, ai mers bărbăteşte la luptă; şi câştigând biruinţă împotriva vrăjmaşilor, mucenice al lui Hristos, te-ai împodobit cu cununi de biruinţă, Dumnezeieşte cântând: preoţi bine cuvântaţi, popoare preînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Având sângele tău, ca o scară de Taină, te-ai suit, după junghiere, către Cel Ce Şi-a vărsat Sângele Său pentru tine pe Cruce, scăpând de meşteşugirile vrăjmaşului şi bucurându-te strigi: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţit fiind prin apă şi prin Duh, Fericite Nichifor şi înroşit cu sângele cel mucenicesc te-ai împodobit ca un mucenic adevărat al lui Hristos Dumnezeu, cu cununa luminoasei tale străluciri, preafericite, întru care strigi acum: preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

PUBLICITATE

Binecuvântam pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Un Singur Izvor de bunătate pururea Curgător, Nefăcut, fără de început, cu totul Desăvârşit, pe Dumnezeirea Cea în Trei Feţe, Ziditoarea şi Stâpânitoarea tuturor, împreună cu Cetele cele fără de trup, tineri bine cuvântaţi-O, preoţi lăudaţi-O, popoare preaînălţaţi-O întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

PUBLICITATE

Mai Sfântă eşti Născătoare de Dumnezeu Prealăudată decât Ceata îngerilor, cea mai presus de lume; că ai născut pe Ziditorul şi Domnul lor, din pântece Fecioresc Neispitit de nuntă, în două firi Neamestecate şi Neschimbate şi într-un Singur Ipostas, Dumnezeu Întrupat.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

PUBLICITATE

De şapte ori tiranul haldeilor nebuneşte a ars cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceştia de o mai mare Putere mântuiţi, Făcătorului şi Izbăvitorului a strigat: tineri bine cuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta…

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Înfrumuseţat fiind ca un mire în veşminte ţesute din sânge mucenicesc, te-ai mutat la Împărtăşirea Dumnezeieştii Străluciri a Celui Ce S-a Împodobit şi S-a Înfrumuseţat pe Cruce cu Patima cea Preacinstită, Făcătorul de bine al tuturor, Preafericite Nichifor.

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Atras ai fost de Frumuseţile Stăpânului, decât care nimic altceva nu este mai frumos, mărite şi grăbindu-te a câştiga Strălucirea Lui cea pururea fiitoare şi plină de măreţie, ai îndemnat pe tirani să-ţi taie capul cu sabia, înflăcărat fiind de dragostea Domnului tău, Mucenice Nichifor.

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Mucenice Nichifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luptându-te plin de strălucire împotriva înşelăciunii, mucenice al lui Hristos şi înfrângând-o ca un biruitor, ai primit pe creştetul tău cununa harurilor, mărite; şi acum dănţuieşti cu veselie cu cetele mucenicilor împrejurul Scaunului Împăratului tuturor, Preafericite Nichifor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

PUBLICITATE

Slăvind pe Fiul Cel Născut din Tatăl Cel Nenăscut, cu Dumnezeiască cuviinţă şi pe Duhul Cel Drept, mai înainte de veci Purces, Trei Ipostasuri cinstim ale Treimii Celei mai presus de fiinţă şi Începătoare, unite cu Unire Neamestecată şi mărturisind simţăminte de evlavie, O mărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai, Fecioară Maică a lui Dumnezeu, că ai născut mai presus de fire cu Trup pe Cuvântul Cel Bun, din inima ta; pe Care Tatăl ca un Bun L-a născut mai înainte de toţi vecii; şi pe Care acum Îl înţelegem mai presus de trupuri, deşi S-a îmbrăcat în Trup.

PUBLICITATE

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Arătându-te împlinitor al Poruncilor Domnului, te-ai împăcat cu vrăjmaşul, cel ce avea mereu gândul împotriva ta, mucenice; şi în locul aceluia ai luat sfârşitul prin sabie, fericite, chemându-te pe tine Dumnezeu. Pentru aceasta arătându-te purtător de biruinţă, aşa precum îţi era numele, însuşi te-a încununat ca un stăpân, precum se cuvenea, luptătorule nebiruit; roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *